کنوکانال تولید کننده کانال های گالوانیزه فلنج سرخود (TDF) و ساپورت های تاسیساتی